ĐỀ THỰC HÀNH RIÊNG TỪNG PART RC

TOEIC READING TESTS

 

ĐỀ THỰC HÀNH PART 5

10 tests (30 câu hỏi / 1 test)

 

ĐỀ THỰC HÀNH PART 6

10 tests (16 câu hỏi / 1 test)

 

ĐỀ THỰC HÀNH PART 7

5 tests (54 câu hỏi / 1 test)