ĐỀ THỰC HÀNH RIÊNG TỪNG PART LC

TOEIC LISTENING TESTS

 

ĐỀ THỰC HÀNH PART 1

10 tests (06 câu hỏi / 1 test)

 

ĐỀ THỰC HÀNH PART 2

10 tests (25 câu hỏi / 1 test)

 

ĐỀ THỰC HÀNH PART 3

5 tests (39 câu hỏi / 1 test)

 

ĐỀ THỰC HÀNH PART 4

5 tests (30 câu hỏi / 1 test)