ĐỀ THỰC HÀNH TOEIC FULL TEST

Đề thực hành Toeic full test sẽ có 200 câu hỏi trắc nghiệm và được chia làm 7 phần và có tổng tổng thời gian làm bài là 120 phút.

Trong đó phần nghe (Listening) là từ Part 1 đến Part 4, phần kiểm thi Toeic Reading (phần đọc) sẽ từ Part 5 đến Part 7.